Sense@work, gevestigd aan de Kogge 9, 3904 SV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://senseatwork.nl, Kogge 9, 3904 SV Veenendaal

mevrouw H.M.B. Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Sense@work. Zij is te bereiken via heleen@sensetwork.nl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sense@work verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:– Voor- en achternaam– Geslacht– Geboortedatum– Geboorteplaats– Adresgegevens– Telefoonnummer– Bijzondere persoonsgegevens– E-mailadres– IP adres – Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sense@work verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:– Om goederen en diensten bij je af te leveren– Het afhandelen van jouw betaling– Indien aangegeven het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten– Toekomstige aanschaf van goederen of diensten te vergemakkelijken.–

Geautomatiseerde besluitvorming

Sense@work neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sense@work bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, Adresgegevens, contactgegevens & overige gegevens > Bewaartermijn 10 jaar > Reden: Verzenden van onze nieuwsbrief; Bijzondere gegevens>Bewaartermijn uiterlijk 1 jaar na afronding van een coachingstraject, UWV Werkfit traject of persoonlijk ontwikkeltraject (jaarlijks op 31 december voor alle afgeronde trajecten)>reden: Afronding van administratieve processen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sense@work verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sense@work gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sense@work gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sense@work en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar heleen@senseatwork.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sense@work wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Sense@work neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met heleen@senseatwork.nl